Couverture analystes

Société 

Analyste

Oddo BHF Nicolas Thorez
Portzamparc Groupe BNP ParibasMaxence Dhoury